1. Đặt ngày/giờ họp bằng cách kéo/chọn vào lịch bên dưới

2. Chọn mục "Tất cả" để xem các lịch họp đã được đặt(phân theo phòng)