[BEFORE & AFTER] Bài dự thi của Anh Phạm Hoàng Phong - Ban CNTT

"Thời gian năm tháng vô tình,

Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa".

Tôi đã thay đổi như thế nào trong gần 1 tháng qua.