Nghỉ phép
Ghi chú: Bấm chọn ngày đăng ký nghỉ
Chú thích
  • Nháp
  • Chờ trưởng ban duyệt
  • Chờ BLĐ phê duyệt
  • Đã phê duyệt
  • Bị từ chối